Download Hospitals owned and operated by Region Västra Götaland

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Transcript
Västra Götaland
49 municipalities
Population: 1.5 million
Inhabitants/km2: 63
Distance north to south: 300 km
Distance east to west: 250 km
Västra Götaland
• One of Scandinavia's most visited tourist regions
• A leading Scandinavian growth region
• The largest transport region and port in the Nordic countries.
Road and railway hub. Four airports.
Health and medical care
• Hospitals: 18 hospitals (one of wich is a university hospital), mainly
divided into four groups ; SkaS, SU, NU, SÄS
• Primary care: About 200 healthcare centres
• Agreements with private healthcare providers
• 164 public dental care clinics
• Disability issues
Hospitals owned and operated by
Region Västra Götaland
Private care supplier
Region Västra Götaland
HOSPITALS AND HOSPITAL GROUPS
Hospitals that are part of a group
Hospitals that are not part of a group
Patientsäkerhet
•
•
•
•
Nollvision för vårdskador
Systematiskt arbete
Förutsättning för framtida god sjukvård
Att förebygga vårdrelaterade infektioner kommer även i
framtiden att vara en hörnsten i patientsäkerhetsarbetet
Vårdskador i Sverige
Socialstyrelsen 2008, baserat på genomgång av 1967 patientjournaler
8,6 % av journalerna innehöll uppgift om vårdskada
Studien tyder på att varje år inträffar följande:
Västra Götaland
Sverige
Vårdskador
105.000
17.500
Bestående men
10.000
1.700
Bidragit dödsfall
3.000
500
630.000
105.000
Extra vårddygn
www.vgregion.se/en
Claes-Håkan Björklund
Regionchefläkare
[email protected]
Similar